Universitat Autònoma de Barcelona

Inscripció i Matriculació

Període de preinscripció: del 9 de gener al 30 de setembre de 2012.

Matriculació: Octubre del 2012.

Informació: fcontinuada.eutdh@uab.cat


Preu i Finançament

Import

Postgrau en Tècniques en Gestió i Assessorament a les Agències de Viatges: 3000 euros

Per als ex-alumnes de la UAB gaudiran d´un preu especial per impartir aquest postgrau. El seu import serà de 2500 euros.

Una vegada el candidat/a hagi estat admès/a haurà de fer efectiu, en el termini màxim d´una setmana, l´abonament de l´import de preinscripció, que li donarà dret a la reserva de la seva plaça. Si en aquest termini no s´ha fet efectiu el pagament de les taxes de preinscripció, la Coordinació de Formació Continuada tindrà dret a cobrir aquesta plaça amb una altra candidatura.

El pagament de l´import restant s´haurà de fer efectiu en el termini màxim de 15 dies després de la matriculació.
Les despeses que generin les operacions bancàries o l´ingrés aniran a càrrec de l´alumne.

Els alumnes matriculats podran beneficiar-se d´un pla exclusiu de finançament contractat per l´EUTDH amb “Caixa de Catalunya” i/o “la Caixa”.

Preinscripció

Període de preinscripción: del 9 de gener al 30 de setembre de 2012.

Import de la preinscripció

Postgrau en TGAAAVV: 750 euros (inclòs en el preu total de la matrícula).

Requisits d´accés

Diplomats, llicenciats o persones amb experiència suficient (només tindran dret a certificat d´assistència).

Documentació a aportar

Les persones interessades en participar en aquest programa hauran de presentar la següent documentació:

Per alumnes amb titulació espanyola:

 • Currículum Vitae abreujat.

 • Carta de presentació on s´indiquin els elements que us han portat a interessar-vos pel nostre programa de formació i quines són les vostres expectatives.

 • Còpia compulsada de l´expedient acadèmic a on constin les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes.

 • Còpia compulsada del títol universitari.

 • Fotocòpia del DNI/passaport.

Per alumnes amb titulació estrangera:

 • Currículum Vitae abreujat.

 • Carta de presentació on s´indiquin els elements que us han portat a interessar-vos pel nostre programa de formació i quines són les vostres expectatives.

 • Còpia compulsada de l´expedient acadèmic a on constin les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes.

 • Còpia compulsada del títol homologat o legalitzat bé comprovant de pagament de les taxes d´expedició del títol legalitzat.

 • Fotocòpia del Passaport.

Matriculació

Matriculació

Octubre de 2012.

Documentació a aportar

Per alumnes amb titulació espanyola:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat per la Coordinació de Formació Continuada).

 • Original i fotocòpia (o còpia compulsada) del títol acadèmic per les dues cares o bé del comprovant de pagament de les taxes d´expedició del títol.

 • Fotocòpia del DNI.

 • 4 fotografies mida carnet.

Per alumnes amb titulació estrangera:

 • Formulari de matriculació (serà facilitat per la Coordinació de Formació Continuada).

 • Original i fotocòpia (o còpia compulsada) del títol homologat o legalitzat o bé del comprovant de pagament de les taxes d´expedició del títol legalitzat.

 • Fotocòpia del Passaport.

 • 4 fotografies mida carnet.

Anul·lació de la matrícula

Segons la normativa establerta per l´Escola de Postgrau de la UAB, l´import de la preinscripció o de la matriculació serà retornat única i exclusivament en el cas d´anul·lació del programa.

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´Estudiant 2014-15
Masters i postgraus - Nova oferta
Borsa de treball de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil