Universitat Autònoma de Barcelona

Fundamentos del Turismo (101193)

printer version.  send a link of this page
Obligatory
Fundamentos del Turismo
Credits: 6
Course: 1
Semester: 1
Situar a l'estudiant en el món del turisme. Fer una descripció general de les activitats econòmiques turístiques. Adquirir els fonaments bàsics de la indústria i dels seus components: productes i serveis bàsics i complementaris, clients - destinataris, empreses institucions i activitats i els factors socials, mediambientals, d'entorn, infraestructura.

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Al finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Identificar i relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits (agències de viatge, hoteler, restauració i oci, consultoría,...).
 • Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració i oci, consultoría,...), distingint els seus elements diferencials.
 • Argumentar a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com ha de ser desenvolupat el sector turístic.
 • Analitzar la dimensió econòmica del turisme a partir de l'estudi dels seus subsectors (agències de viatges, hoteler, restauració i oci, consultoría,..).
 • Distingir i descriure projectes pel desenvolupament turístic dels diferents subsectors del sector turístic.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE1. Demostrar que coneix i compren els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE1.3. Identificar i relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits, (agències de viatges, hoteler restauració i oci, consultoria,...).


CE5. Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn així com el seu impacte.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE5.4. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els seus àmbits, (agències de viatges, hoteler restauració i oci, consultoria,...), distingint els seus elements diferencials.


CE10. Augmentar de forma crítica des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE10.1. Augmentar a traves de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com s'ha de desenvolupat el sector turístic.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
CT2. Capacitat d'autoavaluació dels coneixements adquirits.
CT4. Conèixer i emprar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
CT6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent situar-se en el lloc dels altres.
CT9. Tenir un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural.
CT10. Treball en equip
CT11. Planificar i gestionar activitats en base a la qualitat i sostenibilitat.

 

Temario

Tema 1: Evolució i expectatives de futur de l'activitat turística

Tema 2: Els mercats turístics : la demanda turística

Tema 3: Els mercats turístics: l'oferta turística.

Tema 4: Els mercats turístics : les empreses turístiques.

Tema 5: Els mercats turístics: tipus d'empreses turístiques.

Tema 6: El model turístic espanyol: perspectiva econòmica i territorial.

Tema 7: Política turística i Finançament de les corporacions locals

Tema 8: Història del Turisme

Tema 9: El finançament de l'empresa turística

Tema 10: Globalització – Localització

 

Bibliografia

 • Bull, A. (1994): La economía del sector turístico. Alianza Economía.
 • Montaner, J. (1996): Estructura del mercado turístico. Síntesis. 2ª ed.
 • Pedreño, A. y Monfort, V.M. (dir) (1996): Introducción a la economía del turismo en España. Editorial Civitas. Madrid. Cap.2,3,4,6,7,8,9,10.+
 • Priestley, G. y Llurdés, J.C. (dir) (2007): Estrategia y gestión del turismo en el municipio. UAB
 • Valls, J.F. (1996): Las claves del mercado turístico. Deusto Turismo.

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

La metodologia docent que s'utilitzarà serà una combinació entre les classes magistrals, bàsicament dels primers temes, combinades amb una sèrie de tutories en grups reduïts per treballar els diferents exercicis i treballs que se'ls aniran donant als alumnes al llarg del curs.

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

 

 
Activitat

 

 

Hores

 

 

ECTS

 

 

% sobre el total

 

 

Resultats de l'aprenentatge

 

 

Activitats dirigides

Classes teòriques

 

 

40

 

 

1.6

 

 

26

 

 

CE1.3. CE1.4.
CE17.1. CE17.2.
CT1, CT6, CT9, CT11

 

 

 

 

 

 

Activitats supervisades

Tutories

 

 

25

 

 

1

 

 

16

 

 

CE5.3., CE5.4. CT1,CT6

 

 

Activitats autònomes

Elaboració de treballs

 

 

50

 

 

2

 

 

35

 

 

CE15.5, CE18.1. CT1,CT4,CT6,CT9,

CT10,CT11

 

 

Estudi

 

 

35

 

 

1.4

 

 

23

 

 

CE10.1. CE 10.2.

 

 

TOTAL

 

 

150

 

 

6

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación

Es realitzarà un examen al final dels 7 primers temes que comptarà un 45% de la nota. D'aquests 7 primers temes es realitzaran 2 treballs que comptaran un 15% de la nota.

Dels 3 altres temes es realitzaran un examen i una sèrie d'activitats i treballs que sumaran l'altre 40% de la nota.

Per aprovar l'assignatura s'haurà d'aprovar totes les parts de forma independent.

 

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version