Universitat Autònoma de Barcelona

Recursos territorials turístics (101195)

versi&oacute; per imprimir  creus que li pot interessar?<br />env&iacute;a-li!
Formació bàsica
Recursos territorials turístics
Crèdits: 6
Curs: 2
Semestre: 2
Professorat: Romagosa Casals, Francesc
L´assignatura vol analitzar el fenomen turístic des d´una perspectiva eminentment territorial, geogràfica. L´anàlisi abordarà els diferents elements que composen el sistema turístic, de manera particular els recursos turístics. S´analitzarà l´evolució històrica en el desenvolupament territorial del turisme, així com la situació actual a nivell nacional i internacional, les diferents tipologies de destinacions turístiques, els impactes derivats de l´activitat turística sobre les pròpies destinacions, així com el repte actual de la sostenibilitat aplicada al turisme.

Objectius

OBJECTIUS FORMATIUS

Objectius de coneixement:

A final de curs l'alumne/a haurà de/d':

 • Comprendre el fenomen turístic des d'un punt de vista espacial i evolutiu.
 • Conèixer què són els recursos turístics i quins són els factors de localització turística en el territori.
 • Conèixer l'evolució històrica que ha experimentat el turisme, des dels seus inicis fins a l'actualitat.
 • Saber analitzar quin és l'impacte del turisme sobre les destinacions, incentivant en l'alumne la capacitat crítica i analítica d'aquests impactes derivats de l'activitat turística.
 • Adquirir un coneixement introductori sobre els conceptes de sostenibilitat i turisme sostenible i sobre la planificació territorial turística.
 • Conèixer i diferenciar les principals tipologies d'espais turístics i les seves característiques distintives.


Objectius d'habilitats:

A final de curs l'alumne/a haurà de/d':

 • Demostrar que ha adquirit una capacitat de comunicació verbal i escrita correcta, d'acord amb els conceptes i continguts de l'assignatura.
 • Demostrar que ha adquirit l'habilitat d'aplicar els coneixements teòrics oferts per l'assignatura a casos pràctics.
 • Demostrar que sap treballar en equip i en entorns diversos.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS D'APRENENTATGE

CE1. Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE1.5. Identificar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit geogràfic.


CE5. Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn així com el seu impacte.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE5.5. Identificar elements de la geografia mundial, així com dels principals recursos territorials i turístics.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • CT2. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits
 • CT4. Utilitzar les tècniques de comunicació a tots els nivells
 • CT10. Treball en grup

Temari

1. El turisme i el territori turístic

 • 1.1. El turisme i el sistema turístic
 • 1.2. Els factors de localització turística i els recursos turístics
 • 1.3. Fonts d'informació i documentació turística
 • 1.4. Anàlisi de la demanda turística


2. Evolució i gestió del territori turístic

 • 2.1. Evolució històrica del turisme
 • 2.2. Models de desenvolupament turístic
 • 2.3. Impactes del turisme a les destinacions
 • 2.4. Destinacions turístiques i sostenibilitat
 • 2.5. Planificació territorial turística


3. Els espais del turisme

 • 3.1. Tipologia de destinacions turístiques
 • 3.2. El turisme en espais litorals
 • 3.3. El turisme en espais urbans
 • 3.4. El turisme en espais rurals
 • 3.5. El turisme en espais naturals i zones de muntanya

Bibliografia

 • ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (coords.) (2005). Planificación territorial del turismo. Barcelona: Ed. UOC (Tema 2.5).
 • ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (coords.) (2007). A propósito del turismo: la construcción social del espacio turístico. Barcelona: Ed. UOC (Tema 2).
 • BARRADO, A. i CALABUIG, J. (2001). Geografía mundial del turismo. Madrid: Ed. Síntesis (Tema 3).
 • BLASCO, A. (2006). Tipologías turísticas. Girona: Xarxa d'Escoles de Turisme (Tema 3).
 • COOPER, C. et al. (2007). El turismo. Teoría y práctica. Madrid: Síntesis (Tema 2.3).
 • GENERALITAT DE CATALUNYA (2009). Atles del turisme a Catalunya. Barcelona: Direcció General de Turisme (consultable a: www.atlesturismecatalunya.cat ) (Temes 1, 2 i 3).
 • FULLANA, P. i AYUSO, S. (2001). Turisme sostenible. Barcelona: Rubes (Tema 2.4).
 • PRIESTLEY, G.K. i LLURDÉS, J.C. (dirs.) (2007). Estrategia y gestión del turismo en el municipio. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB (Tema 2).
 • VERA, J.F. et al. (1997). Análisis territorial del turismo. Barcelona: Ed. Ariel (Temes 2 i 3).
 • http://unwto.org/es (Organització Mundial del Turisme. Diversos estudis i estadístiques sobre el turisme internacional) (Temes 1, 2 i 3).

Metodologia

METODOLOGIA DOCENT

L'assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral•lel:

 • Metodologia de la part teòrica de l'assignatura
  • Explicació a classe de les diferents parts del temari mitjançant classe magistral al llarg de les 11 setmanes lectives de l'assignatura. Les classes comptaran amb suport audiovisual (presentacions en Power Point).
 • Metodologia de la part pràctica de l'assignatura
  • Al llarg del curs es proposarà la realització de dos treballs pràctics obligatoris, relacionats amb la part teòrica de l'assignatura. S'hauran de realitzar en grup i fora de l'horari de classe. També es proposarà la realització d'un tercer treball pràctic de caràcter optatiu i individual. Les pràctiques comporten el lliurament d'un document en paper o format digital per a avaluació.
 • Metodologia del funcionament del Campus Virtual
  • La plataforma del Campus Virtual s'emprarà com a complement d'informació i mitjà de comunicació alternatiu a l'aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà material complementari a la teoria en format digital, enllaços a pàgines web, el programa de l'assignatura, així com les pràctiques (que també es podran lliurar a través del Campus Virtual) i les qualificacions.


ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

 

Tipus

Activitat

 

Hores

 

ECTS

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 

Activitats dirigides

Classes teòriques

 

44

 

1.76

 

CE1.5. , CE5.5, CT4

 

Activitats supervisades

Tutories

 

15

 

0.6

 

CE1.5. , CE5.5, CT4

 

Activitats autònomes

Elaboració de treballs

 

35

 

1.4

 

CE1.5. , CE5.5, CT1, CT10

 

Estudi i lectura de materials

 

56

 

2.24

 

CE1.5. , CE5.5, CT2

 

TOTAL

 

150

 

6

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

 • La realització de dos exàmens parcials alliberatoris, que valdran un 70% de la nota final (35% cada examen) i que inclouran la matèria teòrica exposada a les classes magistrals, així com les lectures obligatòries proposades pel professor. Ambdós exàmens parcials es podran recuperar (només en el cas de no haver assolit la nota mínima de 4 o de no haver-s'hi presentat) el dia de la convocatòria oficial d'avaluació de l'assignatura (examen final).
 • La realització obligatòria dels dos treballs pràctics obligatoris proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat, que valdrà un 30% de la nota final (15% cada treball).
 • La realització del treball pràctic individual de caràcter optatiu permetrà incrementar la nota final fins a un punt.


Per tal de fer promig en la nota final cal obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les parts objecte d'avaluació.

Per la part pràctica es valorarà una presentació formal correcta i una elaboració acurada.

 

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´estudiant 2016-2017
Simulador del preu de la teva matrícula
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB
Consulta l´aulari de FUABformació
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil