Universitat Autònoma de Barcelona

Habilidades en el sector turístico (101190)

versi&oacute;n para imprimir  &iquest;crees que le puede interesar? <br />&iexcl;env&iacute;aselo!
Obligatoria
Habilidades en el sector turístico
Créditos: 6
Curso: 2
Semestre: 1
L´assignatura pretén dotar a l´alumne de segon curs del Grau de Turisme de les habilitats informàtiques necessàries per desenvolupar la seva feina dins de les empreses del sector turístic, concretament les dels subsectors d´intermediació i d´allotjaments.

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Al finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Conèixer el funcionament bàsic d'un GDS o sistema global de distribució: Amadeus.
 • Conèixer el funcionament bàsic d'un programa de gestió hotelera: Fidelio.
 • Conèixer el funcionament bàsic d'un programa de gestió d'agències de Viatge: Orbis.
 • Saber utilitzar les intranets dels diferents proveïdors turístics: companyies de transport, agències de viatge majoristes i mixtes, grups de gestió, asseguradores i centrals de reserves hoteleres.
 • Aplicar les tècniques de comunicació en el sector turístic.COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE8. Us de tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • C8.7. Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a les entitats turístiques.


CE10. Argumentar de forma crítica des de las diferents perspectives teòriques, ideològiques I de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE10.4. Utilitzar les tècniques de comunicació per comunicar les argumentacions sobre la realitat del sector turístic.


C12. Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació ( Amadeus o CRS , paquests de gestió d'agències de viatges, programa de gestió hotelera, web 2.0, ERP, etc. ) als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE12.3. Aplicar els programes informàtics d'agències de viatges restauració i hotels, i de les tècniques de comunicació en el sector turístic.


CE13. Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE13.5. Adquirir habilitats directives i de gestió de conflictes


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
 • CT2. Tenir capacitat d'auto avaluar els coneixements adquirits.
 • CT4. Treballar amb les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT7. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • CT8. Mostrar un comportament ètic en les relacions socials així com a adaptar-se a diferents contexts interculturals.
 • CT10. Treball en grup

Temario

I PART: GDS: Amadeus (22 hores).

 • Tema 1. Introducció, codificació i disponibilitat. (6 hores).
 • Tema 2. Reserva aèria. (6 hores).
 • Tema 3. Tarifes i emissió. (6 hores).
 • Tema 4. Cues. (1 hora).
 • Tema 5. Informació i ajuda a Amadeus: AIS, TIM. (1 hora).
 • Tema 6. Amadeus Selling Platform (ASP). (2 hores).


II PART: Front Office hoteler: Fidelio. (12 hores).

 • Tema 1. Creació, manteniment de fitxers i reserves. (3 hores).
 • Tema 2. Recepció. (3 hores).
 • Tema 3. Gestió d'habitacions. (2 hores).
 • Tema 4. Facturació dels serveis. (2 hores).
 • Tema 5. Llistats. (2 hores).


III PART: Front Office agències: Orbis. (12 hores).

 • Tema 1. Creació, control i manteniment de fitxers. (3 hores)
 • Tema 2. Creació, control i tancament d'expedients. (4 hores)
 • Tema 3. Facturació dels serveis. (4 hores)
 • Tema 4. Generació de documents. (1 hora).


IV PART: Intranet. (4 hores)

 • Tema 1. Intranets de les agències de viatge majoristes. (1 hora).
 • Tema 2. Intranets de grups de gestió. (1 hora).
 • Tema 3. Intranets de Centrals de Reserves hoteleres. (1 hora).
 • Tema 4. Intranets d'empreses de transport. (1 hora).

Bibliografia

 • Amadeus España (2009): Manual de Amadeus Selling Platform, Madrid.
 • Amadeus España (2009): Prontuario de Amadeus Ticketing, Madrid.
 • Amadeus España (2009): Prontuario de Reservas, tarifas y emisión, Madrid.
 • Del Pico, F. (1997): Manual de Reservas Savia Amadeus, Madrid: Opentour Ediciones.
 • Micros-Fidelio España (2006): Manual de producto: Fidelio, Madrid.
 • Pipeline Software (2007): Manual de producto: Orbis, Castellón.

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

Els continguts de l'assignatura es transmetran a través de classes magistrals combinades amb casos pràctics i exercicis per part dels alumnes.

Els alumnes realitzaran simulacions a classe de les situacions reals que es donen a les empreses turístiques i com solucionar-les. En el cas d'Amadeus els alumnes realitzaran reserves i cotitzacions de tarifes aèries, en el cas de Fidelio aprendran a fer reserves, entrades i sortides de clients i facturació de serveis. En el cas d'Orbis, els alumnes sabran com mantenir els fitxers de l'agència, a fer reserves, a facturar els serveis turístics i produir els documents relacionats.

En el cas de les intranets, els alumnes hi podran accedir per comprovar els continguts i operacions que des d'elles es poden realitzar.

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

TIPUS

ACTIVITAT

HORES

ECTS

RESULTATS D'APRENENTATGE

Activitats dirigides

Classes teòriques

45

1,80

CE8.4

CE10.5,CE12.4,CE13.5

CT1,CT4,CT7

Resolució problemes

15

0,60

CE8.4

CE10.5,CE12.4,CE13.5

CT1,CT4,CT7

Activitats supervisades

Tutories

7,50

0,30

CT1,CT6,CT7

Avaluació

Avaluació

7,50

0,30

CE10.5

CT1, CT2,CT4,CT7

Activitats autònomes

Elaboració de treballs

Exercicis i casos pràctics

37,50

37,50

1,50

1,50

CE8.4

CE10.5,CE12.4,CE13.5

CT1, CT4, CT7,CT8,CT10

TOTAL

150

6,0

Sistema de evaluación

L'avaluació de l'assignatura esta dividida en quatre parts, una corresponent a cadascuna de les seves parts: Amadeus: 50 %, Fidelio: 20 %, Orbis: 20 % i Intranets: 10 %.

Dins de cada part l'avaluació serà: examen final: 60 %, exercicis de classe: 40 %. La qualificació mínima per fer promig entre totes les parts és de 4 sobre 10.

Hi haurà un examen final amb tot el contingut de l'assignatura per aquells estudiants que no hagin superat el sistema d'avaluació contemplat en el punt anterior i per aquells estudiants amb característiques especials (repetidors, estudiants amb mobilitat, etc.).

Contacta amb l\'EUTDH
Guia del estudiante 2016-2017
Simulador del precio de tu matrícula
Masters i Postgrados - Nueva oferta
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
Consulta el aulario de FUABformació
El Blog de la EUTDH
Escuela Universitària de Turismo i Dirección Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inicio  ·  Aviso legal  ·  Créditos  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versión móvil