Universitat Autònoma de Barcelona

Segunda Lengua extranjera II Frances (10174)

printer version.  send a link of this page
Obligatory
Segunda Lengua extranjera II Frances
Credits: 6
Course: 2
Semester: 0
Aquest és el segon curs d´un programa de tres anys que permetrà a l´alumnat adquirir l´equivalent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència del Consell d´Europa (2001) al final dels seus estudis. Els continguts d´aquest programa de tres cursos s´orienten cap a l´àmbit professional del turisme. Tenint en compte els coneixements que la majoria de l´alumnat té d´una llengua romànica o més, la capacitat de comprensió és més alta que la capacitat d´expressió.

Aquest segon curs consta de 60 hores lectives presencials i correspon al nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència.

Els estudiants que no puguin venir a les classes tenen l´opció de presentar-se a l´examen de la segona convocatòria (vegeu el punt VIII).

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Objectius de coneixement

L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt V d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que al final d'aquest segon curs ha de ser capaç de fer el següent:

 • Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe.
 • Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d'interacció social.
 • Interioritzar el sistema rítmic i l'entonació del francès.
 • Llegir textos de llenguatge especialitzat (turisme).
 • Comprendre missatges orals breus (notícies, anuncis, missatges telefònics) procedents d'interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida professional. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges. Transmetre aquesta informació.
 • Seleccionar informació pertinent, entre un missatge oral o escrit més extens, per a les necessitats dels aprenents.
 • Descriure i comparar persones, llocs i coses i, si s'escau, escollir el més convenient.
 • Emplenar formularis i impresos que demanin informació personal i valoracions sobre serveis.
 • Mantenir una conversa relacionada amb situacions d'interacció social professional i amb temes d'interès més personal.
 • Proposar, convidar i aconsellar tant en situacions de la vida quotidiana de l'entorn personal de l'alumne com en l'entorn professional.
 • Redactar textos senzills de la vida quotidiana i informes professionals.
 • Narrar fets relacionats amb l'experiència personal.


Objectius d'habilitats

En finalitzar aquest curs de francès, l'alumnat ha de ser capaç de saber fer el següent:

 • Desenvolupar un grau de millora en la correcció i la precisió en el ús de la gramàtica, pronúncia, lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent al nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència.
 • Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 • Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula.
 • Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 • Manejar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE 8 Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 8.4 Identificar lèxics i formes gramaticals que s'apliquen al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 • CE 8.5 Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.


CE 9 Comunicar-se de forma oral i escrita en una primera llengua estrangera, en una segona i tercera llengües estrangeres al camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb aquest camp.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 9.3 Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt en el sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 • CE 9.4 Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Per mitjà del treball en grup o en parelles, l'alumnat adquireix experiència en les relacions interpersonals i, més concretament, a l'hora de treballar conjuntament i en equip amb altra gent. Al llarg dels cursos de llengües estrangeres es dota l'alumnat de l'autonomia necessària perquè sàpiga organitzar-se el temps i perquè resolgui qüestions o dubtes que li puguin sorgir durant el procés d'aprenentatge. L'alumnat també reflexiona sobre les diferents estratègies d'aprenentatge i sobre com seguir aprenent fora de l'aula.

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
 • CT2. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • CT4. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT10. Treball en equip.

Temario

Per la mateixa naturalesa del que és aprendre una llengua, on totes les destreses i habilitats estan en contínua interrelació, els objectius enumerats al punt 3 es treballaran de manera interconnectada. Els continguts lingüístics els subdividim a continuació en funcions; continguts gramaticals; continguts de caràcter lèxic; fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Els aspectes enumerats a continuació contenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp de turisme.

a) Funció socialitzadora

 • Acomiadar-se.
 • Usar fórmules habituals de cortesia (per interessar-se per algú, per oferir-se a fer alguna cosa, etc.).
 • Demanar disculpes.
 • Formular i respondre una invitació.
 • Iniciar i mantenir una conversa telefònica.


b) Funció informativa

 • Demanar i donar informació sobre objectes, persones, llocs.
 • Demanar i donar la informació necessària sobre un producte.
 • Expressar ignorància o coneixement d'un fet.
 • Transmetre informació procedent d'altres persones.
 • Demanar i donar informació sobre l'estat de salut i d'ànim d'algú.


c) Funció expressiva (sentiments i estats d'ànim)

 • Expressar obligació.
 • Expressar desig i preferència.
 • Expressar necessitat o interès.


d) Funció valorativa

 • Demanar i manifestar opinions i impressions sobre fets, persones o coses.
 • Mostrar acord o desacord amb algú o amb alguna idea.
 • Expressar aprovació o desaprovació.
 • Comparar quantitats i qualitats.


e) Funció inductiva

 • Expressar la necessitat, l'obligació o l'interès de fer alguna cosa.
 • Demanar, donar i denegar permís per fer alguna cosa.
 • Demanar i donar instruccions.
 • Demanar a algú que faci alguna cosa.
 • Aconsellar, prevenir, advertir.
 • Proposar una activitat.


f) Funció metalingüística

 • Demanar i donar la traducció d'una paraula o expressió.
 • Donar aclariments sobre el significat d'una paraula o expressió.

Continguts gramaticals

L'alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de forma adequada els punts gramaticals següents:

 • Consolidació del present d'indicatiu.
 • Consolidació dels adjectius possessius.
 • Els comparatius i els superlatius.
 • Ampliació i consolidació de la flexió de gènere i nombre en noms i adjectius. Posició dels adjectius dins la frase.
 • Consolidació i ampliació de les preposicions espacials i temporals.
 • L'imperfet: conjugació i usos.
 • El passé composé: conjugació i usos.
 • Expressions temporals: quand, il y a, depuis, pendant.
 • Futur i futur pròxim.
 • L'imperatiu.
 • Perífrasi d'obligació: falloir, devoir (+ infinitif).
 • Els pronoms adverbials: y, en.
 • Els pronoms personals de complement directe i indirecte.
 • Consolidació dels pronoms reflexius i tònics.
 • El condicional (ús restringit).
 • Els pronoms relatius: qui, que, où.


Continguts lèxics

L'alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat i d'utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. Els continguts lèxics s'emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:

 • Paisatge, descripció geogràfica, patrimoni artístic i cultural.
 • Activitats de lleure i esportives.
 • Viatges: mitjans de transport, allotjament, restauració (gastronomia), souvenirs/ compres, règims alimentaris, tipus d'organització.
 • Vida quotidiana.
 • Caràcter (manera de ser) i comportament de les persones.
 • Meteorologia i clima.


Continguts fonètics i prosòdics

L'alumnat ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. L'estudiant també ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons bàsics del francès enumerats a continuació.

 • Terminacions consonàntiques (s, t, r).
 • Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
 • Dobles vocals.
 • Nasals.
 • /¶/, /e/, /S/.
 • Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).
 • Unitats fòniques: fenòmens de liaison més freqüents i pertinents.

Bibliografia

La lectura és un component crucial del curs. A més del llibre del curs, el professor assignarà una gran varietat de textos per ajudar l'alumnat a desenvolupar la seva capacitat de comprensió lectora i millorar així en les àrees de coneixement lingüístic.

Imprescindible:

 • Llibre de text (es recomana al principi del curs).
 • Grammaire Progressive du Français avec 600 exercices. (Nouvelle version). Niveau intermédiaire. (CLE International).
 • Diccionari bilingüe.
 • Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l'aula i a casa que l'alumne ha d'adquirir i de portar a classe.


Materials d'aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web.

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

Als cursos de francès s'intenta que l'alumnat utilitzi l'idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l'aula per dur a terme tasques de comunicació que s'assemblen a allò que fes fa a la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents; així, el docent dissenya i promou activitats perquè l'alumne participi a classe i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en el context global com dins l'àmbit del turisme. Dit d'una altra manera, l'èmfasi es posa en el procés de l'aprenentatge més que no pas a rebre presentacions teòriques per part del professor.

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

Tipus

Activitat

Hores

ECTS

RESULTATS D'APRENENTATGE

Activitats dirigides

Classes teòriques

Presencial

30

1,2

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 4, CT 10

No presencial

30

1,2

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats dirigides (1)

Presencial

30

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 4

No presencial

30

1,2

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats supervisades

Tutories

Presencial

5

0,2

CT 2

on-line (2)

5

0,2

CT 2

Activitats autònomes (3)

Teoria

10

0,4

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats dirigides

10

0,4

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

TOTAL

150

Sistema de evaluación

Convocatòria d'avaluació continuada

 • Portfolio (60 %), que l'alumnat va elaborant durant el curs on s'inclouen proves objectives fetes a classe, treballs i exercicis segons unes pautes donades pel professor avaluant les quatre destreses lingüístiques.
 • Proves (40 %) que consten de les dues destreses d'expressió oral i escrita i que s'han de fer a final del curs.
 • Per considerar el curs aprovat s'estableix una puntuació mínima global (65 %).
 • Per poder ser avaluat, l'alumnat ha d'acreditar l'assistència a un mínim del 80 % de les classes.


Convocatòria oficial d'examen

 • Examen final (100 %) que consta de les quatre destreses: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral, comprensió escrita. Es fa en les dates fixades per l'escola. Cal obtenir una puntuació mínima del 50 % en cadascuna de les quatre seccions de l'examen final.
 • Per considerar el curs aprovat s'estableix una puntuació mínima global (65 %).

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version