Universitat Autònoma de Barcelona

Primera Lengua Extranjera III (101179)

printer version.  send a link of this page
Obligatory
Primera Lengua Extranjera III
Credits: 6
Course: 3
Semester: 0
Aquest és el tercer curs d´un programa de tres anys que permetrà a l´alumnat adquirir l´equivalent al nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència del Consell d´Europa (2001) al final del seus estudis. Els continguts d´aquest programa de tres cursos s´orienten cap a l´àmbit professional del turisme.
Aquest tercer curs consta de 60 hores lectives presencials i correspon al nivell B2.1 Mòdul 2 de UAB Idiomes.

Els estudiants que no puguin venir a les classes tenen l´opció de presentar-se a l´examen de la segona convocatòria (vegeu el punt VIII).

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Objectius de coneixement


L'alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt V d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que al final d'aquest tercer curs ha de ser capaç de:

 • Seguir el fil de conferències, debats i col·loquis públics i extreure'n la informació més rellevant.
 • Mantenir converses , en registres formals i informals, copsant el significat de les intervencions dels altres parlants.
 • Intervenir en discussions o diàlegs sobre temes d'interès general usant les estratègies pròpies d'aquest tipus d'interacció comunicativa (prendre la paraula, posar exemples, etc.).
 • Relatar fets o esdeveniments viscuts personalment o explicats per altres.
 • Actuar com a intèrpret per a persones que no parlin anglès, per traduir-los missatges senzills, tant escrits com orals.
 • Transmetre sentiments, expressar necessitats o donar instruccions sense dificultat, cara a cara o per escrit.
 • Entendre qualsevol text que contingui informació adreçada a un públic general i textos de consulta o de referència.
 • Llegir i comprendre documents comercials i administratius habituals (contractes, formularis, reserves, etc.).
 • Escriure cartes o missatges electrònics formals (sol•licituds d'informació, etc.) i informals (a coneguts).
 • Llegir textos de llenguatge especialitzat (turisme) i saber-los resumir.
 • Redactar un Currículum Vitae.
 • Redactar informes sobre fets, viatges o esdeveniments fent un relat ordenat cronològicament i descrivint clarament els aspectes més rellevants.


Objectius d'habilitats
 

 • Desenvolupar un grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs) tant en l'expressió escrita com en l'oral equivalent al B2.1 de UAB Idiomes.
 • Desenvolupar estratègies i habilitats per a comprendre textos escrits i orals reals.
 • Desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula.
 • Desenvolupar la capacitat per a funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 • Manejar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE 8 Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE 8.4 Identificar lèxics i formes gramaticals que s'apliquen al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 • CE 8.5 Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.


CE 9 Comunicar-se de forma oral i escrita en una primera llengua estrangera, en una segona i tercera llengües estrangeres al camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb aquest camp.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE 9.3 Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt en el sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 • CE 9.4 Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Per mitjà del treball en grup o en parelles, l'alumnat adquireix experiència en les relacions interpersonals i, més concretament, a l'hora de treballar conjuntament i en equip amb altra gent. Al llarg dels cursos de llengües estrangeres es dota l'alumnat de l'autonomia necessària perquè sàpiga organitzar-se el temps i perquè resolgui qüestions o dubtes que li puguin sorgir durant el procés d'aprenentatge. L'alumnat també reflexiona sobre les diferents estratègies d'aprenentatge i sobre com seguir aprenent fora de l'aula.

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
 • CT2. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • CT4. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT10. Treball en equip.

Temario

Per la mateixa naturalesa del que és aprendre una llengua, en què totes les destreses i habilitats estan en contínua interrelació, els objectius enumerats al punt 3 es treballaran de manera interconnectada. Els continguts lingüístics els subdividim a continuació en funcions; continguts gramaticals; continguts de caràcter lèxic; fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Els aspectes enumerats a continuació contenen funcions lingüístiques de caire general i també específiques dins el camp de turisme.

 • Expressar satisfacció, felicitat, esperança, preocupació, irritació, tristesa o simpatia.
 • Queixar-se i respondre a queixes.
 • Demanar i donar opinions; mostrar acord o desacord amb els altres.
 • Jutjar o avaluar fets, persones o coses.
 • Invitar algú a participar en una activitat.
 • Descriure plats tradicionals, un itinerari en detall, els serveis d'un hotel, etc.
 • Participar en una entrevista de feina.
 • Demanar i confirmar informació (per telèfon).
 • Negociar reserves per conferències i fires.
 • Contrastar opinions sobre un projecte.


Continguts gramaticals

L'alumne ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de forma adequada a cada situació comunicativa els punts gramaticals següents:

 • Adjectius seguits de preposicions (aware of, excited about, stunned by,...).
 • Ús de prefixos i sufixos.
 • Verbs seguits d'infinitiu i/o gerundi.
 • Formes passives (said to be, considered, thought, supposed).
 • Have/ get something done.
 • Verbs modals (should, ought to, must, might).
 • Preposicions de lloc, de temps i de moviment.
 • Formes condicionals.
 • Connectors per a expressar contrast (despite, in spite of, however), per a afegir informació (besides, in addition, furthermore), de causa i efecte (due to, because of, owing to).
 • Formes condicionals mixtes i variants de formes condicionals (provided, as long as, unless).
 • Formes complexes per a expressar el futur ( likely , unlikely, etc ) .
 • Adverbis (de manera, d'actitud, de grau).


Continguts lèxics

Els continguts lèxics s'emmarquen, bàsicament, dins els següents camps:
Vacances, arquitectura, recursos naturals, característiques geogràfiques, publicitat, educació, transport, esports.

Expressió escrita

Els alumnes faran ús de les funcions lingüístiques, gramàtica i vocabulari descrits a dalt i, específicament, desenvoluparan l'expressió escrita en les següents àrees:

 • Cartes formals: sol•licituds de feina, demanar i donar informació sobre un producte turístic (viatge, allotjament, etc.).
 • Escriure redaccions discursives (per exemple, els avantatges o desavantatges de fer publicitat a través d'un lloc web).
 • Escriure informes, especialment sobre llocs i transports.

Bibliografia

La lectura és un component crucial del curs. A banda del llibre del curs, el professorat assignarà una gran varietat de textos per ajudar l'alumnat a desenvolupar la seva capacitat de comprensió lectora i millorar així en les àrees de coneixement lingüístic.

Imprescindible:

 • Diccionari.
 • Llibre de curs de l'estudiant.


Recomanats:

 • Eastwood, J. Oxford Practice Grammar Upper Intermediate. O.U.P.
 • McCarthy, M. & O'Dell, F. English Vocabulary in Use. C.U.P.


Materials d'aprenentatge multimèdia en xarxa: Campus Vitual i Linguassist i altres llocs web indicats pel professor.

 

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

Als cursos d'anglès s'intenta que l'alumnat utilitzi l'idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l'aula per a dur a terme tasques de comunicació que s'assemblen a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents; així, el docent dissenya i promou activitats perquè l'alumne participi a classe i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en el context global com dins l'àmbit del turisme. Dit d'una altra manera, l'èmfasi es posa en el procés de l'aprenentatge més que no pas a rebre presentacions teòriques per part del professor.

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

 

Tipus

 

Activitat

 

Hores

 

ECTS

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 

Activitats dirigides

Classes teòriques

Presencial

30

 

1,2

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 4, CT 10

No presencial

30

 

1,2

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats dirigides (1)

 

Presencial

30

 

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 4

No presencial

30

 

1,2

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats supervisades

Tutories

Presencial

5

 

0,2

 

CT 2

on-line (2)

5

 

0,2

 

CT 2

Activitats autònomes (3)

Teoria

10

 

0,4

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats dirigides

10

 

0,4

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

TOTAL

 

150

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación

El sistema d'avaluació té dues parts: Avaluació contínua i examen final

a) L'avaluació contínua
L'avaluació contínua es mesura de la següent manera:

 • Portafolis (50%) que l'alumnat anirà elaborant durant el curs on s'inclouen treballs i exercicis segons unes pautes donades pel professor avaluant les quatre destreses lingüístiques.
 • Proves parcials (25%)
 • Expressió (25%) 1 exposició oral i 6 redaccions escrites


La puntuació de l'avaluació contínua està basada en una escala de 1 a 10, on 6,5 es considera com a Aprovat. Vegeu la taula següent:

Per tenir dret a aquesta qualificació final, l'alumne haurà d'acreditar l'assistència a un mínim del 75% de les classes o, en cas d'una assistència inferior per causes justificades, haver establert al principi del curs amb el professor un sistema compensatori que permeti una qualificació objectiva i ponderada.


b) Examen final

Al final del curs, es farà un examen final que avalua les quatre destreses comunicatives amb les proves següents:

 • Una prova d'expressió oral
 • Una prova d'expressió escrita
 • Una prova de comprensió oral (amb l'ordinador)
 • Una prova de comprensió escrita (també es fa a l'ordinador i inclou quatre C-tests i algunes preguntes d'opció múltiple. Aquesta part avalua principalment els coneixements de vocabulari, gramàtica i funcions lingüístiques).


La superació de l'examen final certifica el nivell B2.1, amb una qualificació Apte o No Apte. És imprescindible una qualificació ‘Apte' per tal d'obtenir el Certificat de Nivell.

Hi ha tres condicions que s'han de complir per tal de superar l'examen final:

 • Almenys una de les proves d'expressió (escrita o oral) ha de ser igual o superior al nivell que cursa l'alumne; és dir, s'ha d'obtenir un mínim de 4.
 • Cap de les dues proves d'expressió (escrita i oral) no pot estar més d'un nivell per sota del nivell cursat.
 • Si es compleixen les dues condicions anteriors, es calcula la mitjana de les quatre parts. Per a superar l'examen, aquesta mitjana ha de ser igual o superior al nivell cursat.


Nota final

L'examen ens dóna una qualificació d'Apte o No Apte. Si se suspèn l'examen, el curs queda suspès automàticament. Si s'aprova l'examen, és l'avaluació contínua la que ajuda a perfilar la qualificació obtinguda en l'examen final; és a dir, la que determina si la nota ha de ser d'Aprovat, Notable o Excel•lent.

Convocatòria oficial d'examen:

Es farà un examen oficial en les dates fixades per l'escola que avalua les quatre destreses comunicatives amb les proves següents:

 • Una prova d'expressió oral
 • Una prova d'expressió escrita
 • Una prova de comprensió oral (amb l'ordinador)
 • Una prova de comprensió escrita (també es fa a l'ordinador i inclou quatre C-tests i algunes preguntes d'opció múltiple. Aquesta part avalua principalment els coneixements de vocabulari, gramàtica i funcions lingüístiques).


La superació de l'examen final certifica el nivell B2.1 de UAB Idiomes Barcelona , amb una qualificació Apte o No Apte. És imprescindible una qualificació ‘Apte' per tal d'obtenir el Certificat de Nivell.

Hi ha tres condicions que s'han de complir per tal de superar l'examen final:

 • Almenys una de les proves d'expressió (escrita o oral) ha de ser igual o superior al nivell que cursa l'alumne; és dir, s'ha d'obtenir un mínim de 4.
 • Cap de les dues proves d'expressió (escrita i oral) no pot estar més d'un nivell per sota del nivell cursat.
 • Si es compleixen les dues condicions anteriors, es calcula la mitjana de les quatre parts. Per a superar l'examen, aquesta mitjana ha de ser igual o superior al nivell cursat.

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version