Universitat Autònoma de Barcelona

Planificación Estratégica de la empresa Turística (101208)

printer version.  send a link of this page
Obligatory
Planificación Estratégica de la empresa Turística
Credits: 6
Course: 3
Semester: 2
Crear un negoci no és fàcil, com tampoc ho és que aquest funcioni, i que a sobre ho faci millor que els teus competidors. No obstant això, hi ha empreses que són capaces de fer-ho. Aquesta assignatura no pretén presentar receptes màgiques per aconseguir-ho, però sí donar-vos una guia de mètodes i tècniques que possibiliten que tenir èxit en una empresa no es degui única i exclusivament a la bona sort. Al llarg del curs veurem com factors externs a l´empresa condicionen l´estratègia a seguir, com l´estructura del mercat pot també condicionar-la, i com aquesta se selecciona i s´implementa. Finalment, veurem com les empreses s´internacionalitzen i destacarem breuement les tendències més actuals en aquesta disciplina. De manera complementària, estudiarem diferents casos d´empreses o de sectors empresarials directament vinculats amb l´activitat turística.

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Al final de l'assignatura hauríeu de ser capaços de:

 • Identificar els factors econòmics, socials, polítics o tecnològics que condicionen l'estratègia d'una empresa i/o un sector.
 • Identificar els factors clau que determinen la rendibilitat d'un sector.
 • Identificar noves oportunitats de negoci als diferents subsectors turístics.
 • Identificar els recursos i capacitats necessaris per a dur a terme una determinada estratègia empresarial.
 • Valorar i seleccionar alternatives, establint mecanismes apropiats per a la implantació i control d'estratègies.
 • Entendre la importància de la internacionalització empresarial, així com la seva complexitat.
 • Desenvolupar habilitats directives i de gestió de conflictes.
 • Extrapolar experiències i prendre decisions partint de les millors pràctiques empresarials (benchmarking)


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE4. Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques en els diferents àmbits del sector

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 4.2. Analitzar i determinar una diagnosi de la situació d'una destinació, recurs o espai turístic.
 • CE 4.3. Realitzar una anàlisi interna i externa i determinar una diagnosi de la situació comercial d'una empresa.
 • CE 4.4. Aplicar les tècniques pressupostàries i de planificació estratègica.


CE11. Tenir iniciativa i esperit emprenedor per a crear i gestionar empreses i productes del sector turístic.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 11.1. Identificar i avaluar noves oportunitats de negoci en el sector
 • CE 11.2. Identificar els recursos i capacitats necessaris per al desenvolupament de noves empreses


CE13 Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 13.2 Desenvolupar habilitats directives


CE16 Extrapolar experiències i prendre decisions a partir de les característiques de diversos models turístics, la seva potencialitat i la seva evolució.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 16.1. Desenvolupar les habilitats necessàries per a adaptar-se a les noves circumstàncies empresarials.
 • CE 16.2. Desenvolupar les habilitats necessàries per a la resolució de problemes empresarials.COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • CT4. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT5. Prendre decisions en contextos d'incertesa així com ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mig i llarg termini.
 • CT6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinèrgies i sabent situar-se en el lloc dels altres.
 • CT8. Mostra un comportament ètic en les relacions socials així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 • CT9. Tenir un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural.
 • CT10. Treball en grup.
 • CT12. Tenir orientació de servei al client.
 • CT13 Tenir visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se a possibles canvis de l'entorn

Temario

L'assignatura s'estructura en vuit temes principals:
 • Què és l'estratègia empresarial? Parlarem dels orígens de l'estratègia i del seu desenvolupament al llarg de les darreres dècades. Introduirem els conceptes de missió i visió de l'empresa.
 • L'entorn de l'empresa. Veurem com els factors polítics, econòmics, socials i tecnològics poden condicionar el nostre funcionament o les estratègies envers el nostre negoci. Aprofitarem per introduir la tècnica d'anàlisi per escenaris i el mètode Delphi.
 • Anàlisi industrial. Tota empresa opera en un sector on ha de lluitar amb els competidors, però també amb clients, proveïdors i empreses que produeixen productes similars. Depenent de la força relativa de cadascun d'ells, parlarem de sectors més o menys atractius. Aprofitarem aquest tema per presentar breument diverses mesures de rendiment econòmic.
 • Anàlisi intern. Els factors externs o el mercat en el que operem no són els únics factors que ens condicionaran. Els recursos i capacitats amb què comptem també contribuiran a què haguem d'adoptar una o una altra estratègia. Introduirem el concepte de “cadena de valor”.
 • Estratègies competitives. Presentarem la teoria de l'estratègia competitiva de Porter i discutirem les tres estratègies genèriques: lideratge en costos, diferenciació i focalització.
 • Implementació de l'estratègia. Un cop hem definit l'estratègia, és hora de fer una tria i de passar a la pràctica. En aquest tema parlarem de l'anàlisi de cartera de productes, així com també de les fusions i adquisicions.
 • Internacionalització. Les empreses, fins i tot les petites, cada cop han d'operar en mercats més globals. En alguns casos la internacionalització ha estat la manera de salvar-se... o fins i tot de convertir-se en un referent en el mercat. Internacionalitzar-se però, no és fàcil, i molts cops presenta riscos que cal tenir en compte i afrontar.
 • Tendències contemporànies d'estratègia. En aquest tema parlarem de temes actuals de management que no hagin estat coberts en temes anteriors.

Bibliografia

Per aquesta assignatura utilitzarem com a referència el següent llibre:

 • Johnson, Gerry; Scholes, Kevan; i Richard Whittington (2008): Fundamentals of Strategy. FT Prentice Hall


Addicionalment podeu utilitzar aquestes referències:

 • Grant, RM (2008) : Contemporary Strategy Analysis, 7th ed., Cambridge, MA: Ed. Blackwell.
 • Johnson, Gerry; Scholes, Kevan; i Richard Whittington (2008): Exploring Corporate Strategy 8th Edition; Ed. Pearson
 • Thompson, Arthur a; Stirkcland A.J.; i John E. Gamble (2005): Crafting and Executing Strategy: the Quest for Competitive Advantage, Ed. McGraw Hill.


Utilitzarem també casos d'estudi i retalls d'articles que seran disponibles al Campus Virtual.

 

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

Aquest curs s'estructura en dos eixos metodològics:

 • Teoria: una part del curs estarà destinada a presentar els principals conceptes teòrics per entendre la planificació estratègica, i en alguns casos comptarà el suport de diapositives. Amb aquesta presentació hauria d'anar acompanyada del treball per part de l'estudiant del capítol de llibre corresponent.
 • Casos: dedicarem una part important del curs als casos pràctics. Discutir un cas implica que cal preparar-se'l a casa, mitjançant la seva lectura i prestant especial atenció a les preguntes d'orientació. Algun d'aquests casos podrà comptar amb suport audiovisual o anar complementat amb alguna acció suplementària (visita d'empresa).


ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT
 

Tipus

Activitat

 

Hores

 

Resultats de l'aprenentatge

 

Activitats dirigides

Classes teòriques

 

45

 

CCE4.2 a 4.4 CE11.1,CE11.2,CE13.1,CE13.2,CE16,1,CE16.2

 

CT9,CT11, CT12

 

Resolució casos pràctics

 

15

 

CE3.1 a 3.3, CE4.2 a 4.5, CE6.1 a 6.3, CE7.1 a 7.3, CE13.1,CE13.2,CE16,1,CE16.2 CE18.2,CE18.3, CT12,CT6,CT7, CT8, CT10

 

Activitats autoavaluació

 

7,5

 

CE3.1 a 3.3, CE4.2 a 4.5, CE6.1 a 6.3, CE7.1 a 7.3, CE11.1,CE11.2, CE13.1, CE13.2, CE16.1, CE16.2, E18.2,CE18.3, CT4,CT9,CT12,CT13

 

Activitats supervisades

Tutories

 

7,5

 

CT1,CT6,CT4

 

Activitats autònomes

Resolució casos pràctics

 

45

 

CE4.2 a 4.5: CE7.1 a 7.3, CE11.1,CE11.2,CE13.1,CE13.2,CE16,1,CE16.2

 

CT1,CT4, CT5, CT6,CT7, CT8, CT10,CT12, CT13

 

Estudi

 

30

 

CE3.1 a 3.3, CE4.2 a 4.5, CE6.1 a 6.3, CE7.1 a 7.3, CE11.1, CE11.2, CE13.1, CE13.2, CE16.1, CE16.2, CE18.2,CE18.3, CT1,CT9,CT12

 

TOTAL

 

150

 

 

 

 

Sistema de evaluación

L'avaluació serà continuada i es basarà en dos apartats:

 • Test (50% de la nota): el test es farà el darrer dia de classe i anirà sobre els continguts de la classe.
 • Treball casos d'estudi (40% de la nota): aquest treball podrà consistir en
  • (a) lliurament de les respostes relatives a un cas fetes de manera individual
  • (b) lliurament de les respostes relatives a un cas realitzades en grup
  • (c) discussió del cas a classe
 • Participació activa a classe (10%)


És condició necessària per passar el curs la realització de tots els apartats. És a dir, cal venir a classe de manera regular (es comprovarà l'assistència) i cal presentar els treballs (individuals o en grup) que es demanin. Si un estudiant no pot seguir l'avaluació continuada haurà d'anar obligatòriament a l'avaluació compensatòria.

Els treballs que es lliurin hauran de ser originals. En el cas de què es demani el lliurament individual, aquest s'haurà de realitzar de manera individual. Si es detecta plagi o còpia de treballs o exercicis, l'estudiant perdrà el dret a realitzar l'avaluació continuada.

 

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version