Universitat Autònoma de Barcelona

Trabajo Fin de Grado (101239)

versi&oacute;n para imprimir  &iquest;crees que le puede interesar? <br />&iexcl;env&iacute;aselo!
Obligatoria
Trabajo Fin de Grado

El TFG (Treball Final de Grau) es la culminació d´un aprenentatge de quatre cursos on es veuen reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i desenvolupament i esta orientat a avaluar l´assoliment i la consolidació integrada de les competències específiques i transversals associades al programa formatiu d´aquest títol de Grau.
Consistirà en la realització d´un treball de recerca i/o pràctic relacionat amb la creació o millora d`un projecte, producte o empresa turística o el desenvolupament de tasques de recerca relacionades amb algun aspecte de la industria turística, supervisat per part d´un director o tutor.

"Per a cursar aquesta matèria es recomana haver superat totes les matèries obligatòries i bàsiques"

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

El treball Final de Grau ha de permetre verificar l'adquisició per l'estudiant de les habilitats i competències generals i específiques descrites en els objectius del títol.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE19. Integrar coneixement i habilitats per a elaborar un treball acadèmic o professional en l'àmbit del Sector Turístic.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • CT3. Adaptar-se als canvis tecnològics que vagin sortint
 • CT4. Utilitzar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT5 Prendre decisions en contextos d'incertesa, així como ser capaç d'avaluar i preveure les conseqüències d'aquestes decisions a curt, mig i llarg termini
 • CT8. Mostrar un comportament ètic en les relaciones socials així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 • CT9. Tenir un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural
 • CT11. Planificar i gestionar activitats en base a la qualitat i sostenibilitat.
 • CT12. Tenir orientació de servei al client
 • CT13. Tenir visió del negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn

Temario

Consistirà en la realització d'un treball de recerca i/o pràctic relacionat amb la creació o millora d`un projecte, producte o empresa turística o el desenvolupament de tasques de recerca relacionades amb algun aspecte de la industria turística .

A) Treball de recerca

Tema 1: Introducció. Elaboració de la Proposta de Recerca

 • L'objectiu d'aquesta part és que l'estudiant mitjançant la seva immersió en el mètode científic, planifiqui i dissenyi una proposta de recerca com a base per a l'elaboració del Treball Final de Grau. Això implicarà: la identificació de l'àrea i preguntes de recerca econòmiques, una primera revisió dels mètodes i enfocaments existents i l'elaboració d'un pla de treball. Al final d'aquesta part, l'estudiant haurà de presentar una proposta provisional de recerca.

Tema 2: Anàlisi de la Proposta

 • En la segona part, l'objectiu és que l'estudiant aprengui i posi en pràctica tècniques de cerca de informació acadèmica i empírica a través de la web però també en biblioteques i altres punts de referència físic. Per aquest motiu, al final del mòdul l'estudiant presentarà un llistat de referències acadèmiques sobre l'àmbit de tema de recerca triat per l'estudiant i de les referències sobre el cas d'estudi si s'escau, que haurà de constar d'una fitxa per a cada referència

Tema 3: Proposta de recerca II

 • Un cop superades les fites dels temes anteriors, l'estudiant realitzarà una proposta molt més concreta i extensa de recerca. Aquesta constarà de una revisió del tema trial, la redefinició de les preguntes de recerca, teoria i mètodes i la planificació per a l'elaboració del treball.

Tema 4: Elaboració del treball final de grau

 • Finalment, i en base a la proposta entregada en el tema anterior, l'estudiant començarà a elaborar el treball final de grau pròpiament dit. Entre les tasques que haurà de realitzar, haurà de acabar de localitzar les dades per a l'anàlisi, analitzar les dades, elaborar conclusions, comparar conclusions, aplicar coneixement adquirit al problema, escriure el Treball Final de Grau i lliurar-lo.

Tema 7: Conclusions, propostes i alternatives futures

 • Aquest apartat ha de ser d'elaboració pròpia i per tant, incorporar conclusions personals i no un recull d'opinions d'altres autors.


B) Treball pràctic o Pla d'empresa

Tema 1: Introducció. Elaboració de la Proposta

 • L'estudiant ha de sintetitzar la seva idea de negoci i el seu model. Principalment ha de donar resposta a què farà (necessitat que satisfà), a qui es dirigirà (segment de mercat) i com el realitzarà (solució). En general, per a arribar a aquest punt i si no es té una idea prèvia, es desenvoluparan tècniques de creativitat perquè l'estudiant pugui tenir una idea per realitzar el seu pla d'empresa

Tema 2: Anàlisi de l'entorn general i específic

 • On operarà la nova empresa o projecte emprenedor, en què s'utilitzaran diverses eines d'anàlisi que s'han treballat durant el transcurs del Grau.

Tema 3: . Anàlisi del mercat i pla de màrqueting

 • En què l'estudiant haurà de descriure i quantificar el segment o segments de mercat als que es dirigeix així com comentar l'estratègia de posicionament i establir un pla de màrqueting coherent amb les necessitats del segment i l'anàlisi de l'entorn realitzada.

Tema 4: Pla d'operacions

 • El pla d'operacions recull totes aquelles decisions relacionades amb la producció i distribució del producte o servei.

Tema 5: Organització i Recursos Humans

 • En aquesta fase es treballen tots aquells aspectes relacionats amb l'organització (estructura organitzativa) i els recursos humans necessaris per poder tirar endavant la idea de negoci proposada. Aspectes com el nombre de persones que treballaran en la nova empresa, la seva posició i funcions, remuneració i perfil s'hauran de tenir en compte.

Tema 6: Viabilitat econòmica:

 • Totes les decisions preses anteriorment s'han de reflectir en un pla econòmic i financer que justifica quantitativament que la idea proposada és viable i sostenible.
 • Pla econòmic financer constarà dels Estats Financers inicials, que recullen totes les accions que s'hagin fet per a començar l'activitat, el Pressupost de Tresoreria (mensual), amortitzacions, etc i els Estats Financers a la fi del primer exercici econòmic

Tema 7: Conclusions, propostes i alternatives futures

 • Aquest apartat ha de ser d'elaboració pròpia i per tant, incorporar conclusions personals i no un recull d'opinions d'altres autors.

Bibliografia

 • Bermejo, Manuel., (2003): "Crea tu propia empresa estrategias para su puesta en marcha y superviviencia", Madrid McGraw-Hill D. L.
 • Urbano, D., i Veciana, J.Mª., (2003): Guía para la elaboración de un plan de empresa. Documento interno. Dept. Ecònoma de l'Empresa. UAB
 • ACCID (2007): “Creació d'Empreses”. Comptabilitat i Direcció, número 5.
 • Genescà, E.; Urbano, D.; Capelleras, J.L.; Gualalrte, C. i Vergés, J. (coords.) (2003): Creación de empresas – Entrepreneurship. Manuales de Economía. Servei de Publicacions de la UAB.
 • González Domínguez, F.J.; (2006): Creación de empresas. Guía del emprendedor. Pirámide, Madrid.
 • Cea d'Ancona, M.A. (1996): Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Ed. Síntesis, Madrid.
 • Quivy, R.; Van Campenhoudht, L,: (2000): Manual de recerca en ciencias socials. Ed. Herder. Barcelona.

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

 • Exposicions del professor a classe (classes magistrals)
 • Discussions de temes en grup
 • Seguiment del treball realitzat, presentació i discussió en grup
 • Tutories supervisades
 • Realització del treball o Recerca


El tema del Treball Final de Grau serà establert pel Coordinador/a de Treball de Final de Grau entre els temes que proposi l'alumne.
A cada estudiant se li assignarà un tutor/a de Treball de Final de Grau. Seran funcions del tutor:

 • Ajudar a definir les característiques del TFG i el pla de treball del TFG
 • Orientar a l'alumne en desenvolupament del TFG
 • Vetllar pel compliment dels objectius formatius i fixar els mínims a realitzar i complimentar del TFG
 • Realitzar el seguiment del TFG amb reunions i entrevistes periòdiques amb l'alumne
 • Seguir la normativa del TFG i del programa
 • Realitzar l'informe de valoració i autoritzar si s'escau, la presentació i defensa

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT


Tipus

Activitat

Hores

RESULTATS APRENENTATGE

Activitats dirigides

Presencial

40

CE19 , CE6.4., CE7.4., CT12, CT13

Activita ts supervisades

Tutories

65

CT3,CT4

Activitats autònomes

Resolució casos pràctics

35

CE19 , CT1, CT4,CT5,CT11

Elaboració del treball

140

CE19 , CT1,CT3, CT4, CT5, CT8,CT9,CT11,CT13

Altres activitats: visites, etc

20

CT12,CT13

TOTAL

300

NORMATIVA DE PRESENTACIÓ I ESTIL DEL TREBALL

El Treball de Final de Grau es desenvoluparà d'acord a una normativa i unes pautes de funcionament intern, i haurà de seguir unes normes de redacció i estil a efectes de dotar d'homogeneïtat i transparència la posterior avaluació haurà de seguir la normativa següent:

 • Constarà de dues parts que es presentaran de forma independent; una principal que serà el TFG i l'altre els annexos
 • Tipus de lletra: Arial o Times New Roman 12
 • Una extensió mínima de 50 pàgines (sense comptar-hi els annexos (fulls DIN-A4), sempre a doble espai) i paginat.
 • Haurà d'indicar obligatòriament les cites dels autors referenciats, o notes preferiblement a peu de plana o bé al final del mateix.
 • Lliurar amb suport paper i informàtic.
 • Podrà incorporar taules, gràfics, esquemes i quadres explicatius de la problemàtica tractada i en el seu cas, complementar amb annexos.


L'estructura “general” del TFG serà la següent:

 • 0) Identificació-Portada. Tema del treball o títol. Autor. Data lliurament. Assignatura i grup docència. Curs acadèmic. Professor/tutor del treball. Universitat i centre.
 • 1) Índex. Indicar el número de pàgina per tema, apartats i sub -apartats.
 • 2) Introducció. És la descripció del plantejament general i un resum del que s'intenta analitzar. També s'ha d'explicar la metodologia utilitzada (com, de quina forma,...) i les limitacions que s'han trobat.
 • 3) Part descriptiva. Correspon a la part principal i de desenvolupament del que es descriu en l'apartat IV Temari i Continguts.
 • 4) Bibliografia:. Indicar de forma correcta les referències bibliogràfiques i les adreces d'internet o recursos on-line dels llibres i articles utilitzats.
 • 5) Annexos.

Sistema de evaluación

El sistema d'avaluació s'organitza en 2 mòduls:

 • Mòdul de formació: Amb un pes global del 10% avaluarà l'assistència a:
  • les sessions d'orientació i classes programades
  • a les xerrades i conferències
  • al Simposi de l'EUTDH
  • a les tutories programades presencials
  • les tutories on-line
 • Mòdul de proves i treballs escrits: Aquest mòdul tindrà un pes global del 90% i consistirà bàsicament en el lliurament del Treball Final de Grau al coordinador/a de Treballs Final de Grau i en la seva posterior presentació i defensa (si s'escau).


L'avaluació del treball serà sempre individual, encara que l'activitat
s'hagi realitzat col•lectivament"
La qualificació del TFG serà competència exclusiva de la Junta d'avaluació del TFG, (establert pel centre).
En l'avaluació es tindrà en compte:

Treball presentat

 • Temàtica: originalitat, innovació, ...
 • Estructura del treball presentat
 • Metodologia emprada i sistematització de la informació
 • Conclusions i resum
 • Propostes i alternatives futures
 • Bibliografia I referències utilitzades
 • Aspectes formals

Informe de valoració del tutor

Contacta amb l\'EUTDH
Guia del estudiante 2016-2017
Simulador del precio de tu matrícula
Masters i Postgrados - Nueva oferta
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
Consulta el aulario de FUABformació
El Blog de la EUTDH
Escuela Universitària de Turismo i Dirección Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inicio  ·  Aviso legal  ·  Créditos  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versión móvil