Universitat Autònoma de Barcelona

Guia de Turisme (101218)

versi&oacute; per imprimir  creus que li pot interessar?<br />env&iacute;a-li!
Optativa
Guia de Turisme
Crèdits: 3
Curs: 4
Semestre: 1
Professorat: Abril Sellarés, Maria
L´assignatura te com a objectiu general conèixer les característiques i el funcionament de l´activitat de guiatge i assessorament de grups de visitants en destinació, des de la vessant de les diferents tipologies de guies i informadors existents.
L´enfocament de l´assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s´apliquin en forma d´exercicis, simulacions de casos, així com d´altres activitats emprenedores complementàries


L´assignatura presenta cinc blocs ben diferenciats:
 • Estudi de l´activitat i de la tipologia de guies i informadors turístics.
 • Estudi de la comunicació com a eina fonamental de l´activitat de guiatge
 • Disseny i programació d´activitats on participi un guia turístic.
 • Estudi de la dinàmica de grups
 • Coneixements de la legislació aplicable a cada cas.

Objectius

OBJECTIUS FORMATIUS

Al finalitzar l'assignatura l'alumne serà capaç de:

 • Entendre els conceptes de guiatge, assistència, assessorament i planificació d'activitats on existeix la figura de guia de turisme.
 • Identificar els elements que intervenen en les activitats de guiatge.
 • Entendre la dinàmica de grups des de la vessant de grups turístics.
 • Enumerar, descriure i dissenyar cada una de les fases del procés de disseny i programació d'activitats on participi un guia de turisme.
 • Observar la legislació emprada en cada cas concret.


COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE

CE1. Demostrar que coneix y entén els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE1.8. Definir i relacionar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit del patrimoni de la seva gestió i explotació.


CE3. Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destins, recursos i espais turístics així com els seus instruments i funcionament

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE3.7. Aplicar els conceptes de gestió del patrimoni i dels recursos turístics.


C17. Presentar i negociar davant els diferents organismes, projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE17.6. Analitzar i presentar projectes de gestió i explotació del patrimoni..


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • CT6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent situar-se en el lloc dels altres.
 • CT8. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals.
 • CT10. Treball en grup
 • CT11. . Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i sostenibilitat.

 

Temari

BLOC PRIMER. TIPUS I CARACTERÍSTIQUES DE GUIES TURÍSTICS

1. EL PERFIL DEL GUIA TURÍSTIC

 • Definició de guia turístic
 • Característiques i qualitats personals


2. REGULACIÓ DE L'ACTIVITAT PROFESSIONAL

 • 2.1. Normativa de Catalunya
  • 2.1.1. Nova Llei de Turisme
  • 2.1.2. Proves guies de turisme
 • 2.2. Normativa a Espanya i a altres països

3. ORGANISMES D'INTERÈS

 • 3.1. Barcelona Guide Bureau (BGB)
 • 3.2. Col•legi professional de tècnics en empreses i activitats turístiques
 • 3.3. Registre de guies de la Generalitat de Catalunya

4. PRINCIPALS FIGURES

 • 4.1. Guia local
 • 4.2. Guia de ruta o guia acompanyant
 • 4.3. Guia territorial a Catalunya
 • 4.4. Transferista
 • 4.5. Guia de receptiu
 • 4.6. Coordinadors/es de viatges
 • 4.7. Guia de monuments/patrimoni
 • 4.8. Guia de museus
 • 4.9. Guia de muntanya
 • 4.10. Informadors turístics

5. SERVEIS TURÍSTICS

 • 6.1. Fam trips
 • 6.2. Viatges d'incentiu
 • 6.3. Privates
 • 6.4. Hospitality desks
 • 6.5. Visites en Autocar
 • 6.6. Itineraris
 • 6.7. Circuits
 • 6.8. Trànsferts, trànsferts connectats, Shuttles
 • 6.9. Museus i recursos turístics


BLOC SEGON. COMUNICACIÓ EN EL GRUP TURÍSTIC

1. TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ APLICADES AL SERVEI

 • 1.1. Elements de la comunicació
 • 1.2. Comunicació amb el grup turístic
 • 1.3. Comunicació amb els altres professionals del servei turístic
 • 1.4. Etapes del procés comunicatiu
  • 1.4.1. Recepció
  • 1.4.2. Prestació del servei
  • 1.4.3. Acomiadament
 • 1.5. Tècniques de comunicació depenent de l'espai on es produeix el servei/visita
 • 1.6. Obstacles en la comunicació

2. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL

 • 2.1. El gest
 • 2.2. La imatge

3. LA PREPARACIÓ DE LES VISITES GUIADES

 • 3.1. Fases de la preparació
 • 3.1.1. Recerca de les fonts d'informació
 • 3.1.2. Estructuració de les informacions


BLOC TERCER. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS ON PARTICIPI UN GUIA TURÍSTIC

1. DISSENY DE CIRCUITS I EXCURSIONS

 • 1.1. Disseny i despeses
 • 1.2. Durada
 • 1.3. Allotjament i manutenció
 • 1.4. Altres despeses a incloure
 • 1.5. Pressupostos

2. PROGRAMACIÓ DEL VIATGE/CIRCUIT TURÍSTIC

 • 2.1. Preparació del guia: pre-sortida
 • 2.2. Documentació de l'agència
 • 2.3. Esquema operatiu del viatge
 • 2.4. El fullet informatiu pel turista

3. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA NECESSÀRIA

 • 3.1. Bitllets d'avió
 • 3.2. Bons
 • 3.3. Reserves
 • 3.4. Llistes d'habitacions
 • 3.5. Llistes d'autocar
 • 3.6. Plànols de ciutat
 • 3.7. Guies turístiques
 • 3.8. Full de ruta

4. L'ALLOTJAMENT

 • 4.1. Check in
 • 4.2. Check out

5. VISITES FACULTATIVES

6. ALTRES GESTIONS DURANT EL SERVEI TURÍSTIC

7. AVALUACIÓ DEL SERVEI TURÍSTIC

 • 7.1. Revisió i avaluació del servei
 • 7.2. Elaboració de la memòria per l'agència contractant
 • 7.3. Tractament de queixes


8. EL TRANSPORT

 • 8.1. L'autocar: tipus i tipus de serveis.
 • 8.2. Documentació del transportista.
 • 8.3. Mapes de carretera
 • 8.4. Codificació de les carreteres
 • 8.5. Legislació sobre les viatgers i els transports de viatgers.

BLOC QUART. DINÀMICA DE GRUPS.

1. ELS GRUPS TURÍSTICS

 • 1.1. Formació dels grups turístics
 • 1.2. Característiques dels grups turístics
 • 1.3. Comportaments observables en un grup
 • 1.4. Tipologies grupals
  • 1.4.1. Segons la seva procedència
  • 1.4.2. Segons els vincles
  • 1.4.3. Segons la mida

2. DINÀMICA DE GRUPS

 • 2.1. Elements en la prestació del servei turístic
 • 2.2. Tècniques aplicables a cada servei turístic
 • 2.3. Fases de la dinàmica de grup
  • 2.3.1. Fase inicial
  • 2.3.2. Fase d'expectació
  • 2.3.3. Fase de contacte personal
  • 2.3.4. Fase de selecció
  • 2.3.5. Fase d'integració

3. TÈCNIQUES DE CONDUCCIÓ

 • 3.1. Normes generals en l'atenció de grups
 • 3.2. Conducció de grups depenent del servei a realitzar

4. LIDERATGE/COORDINACIÓ DE GRUPS

 • 4.1. Rol del guia dins el grup depenent del servei a realitzar
 • 4.2. Concepte de lideratge de grups
 • 4.3. Lideratge en grups turístics


BLOC CINQUÉ. LEGISLACIÓ TURÍSTICA APLICABLE AL SERVEI

1. LEGISLACIÓ SOBRE VIATGERS EN TRÀNSIT I DUANES

 • 1.1. Tràmits duaners
 • 1.2. Drets dels viatgers

2. ASSEGURANCES DE VIATGES

 • 2.1. Prestacions que ofereixen
 • 2.2. Tipus

3. CONSOLATS I AMBAIXADES

 • 3.1. Serveis que presten
 • 3.2. Motius de consulta

 

Bibliografia

 • Picazo,C. Asistencia i guía de grupos turísticos. Ed. Sintesis. Madrid,1996 (Temes 1 al 12 )
 • Montaner Montejano, J.: Psicosiociología del turismo. Ed. Síntesis. Madrid, 1996. (Temes 1, 2)
 • Sanmartín García, J. E.: Psicosociología del ocio y el turismo. Ed. Aljibe. Málaga, 1997. (Temes 1, 2)
 • Arranz,Jose Luis. Manual del Guía. Ed. Laertes. Barcelona. 2002. ( Capítol 1 )
 • Cabo Nadal,Mónica. Asistencia y guía de grupos. Ed. Paraninfo. Madrid. 2004 ( Temes 4 i 8 )
 • Apunts propis del professor de la preparació de les proves d'habilitació de Guia de Turisme de Catalunya.
 

Metodologia

METODOLOGIA DOCENT

En impartir les sessions d'aquesta matèria es fusionen la teoria i la pràctica. Per tal que les classes es desenvolupin correctament cal que l'alumne/a hi participi activament. Per aquesta raó fins i tot els temes més conceptuals es converteixen en experiència personal individual, ja que les metodologies didàctiques emprades estimulen i conviden l'alumne/a a participar en el descobriment dels continguts de l'assignatura i el/la converteixen en protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

Els mètodes didàctics que s'utilitzen majoritàriament per a desenvolupar els continguts de l'assignatura son l'interrogatiu, el del descobriment autònom i el treball en grup.


ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT
 

Tipus

Activitats

 

Hores

 

ECTS

 

Resultats d'Aprenentatge

 

Activitats Dirigides

Classes Teòriques

 

22

 

0,88

 

CE1.8.; CE3.7, CT6, CT8

 

Casos Pràctics i Resolució casos pràctics

 

8

 

0,32

 

CE1.8; CE3.7, CT1, CT10

 

“Mise en scene”

 

6

 

0,24

 

CE1.8; CE3.7, CT8

 

Activitats Supervisades

Presencial

 

5

 

0,20

 

CE3.7; CE 17.6

 

On-line

 

5

 

0,20

 

CE3.7; CE 17.6

 

Activitats Autònomes

Teoria i elaboració de les activitats

 

12

 

0,48

 

CE3.7; CE17.6, CT1, CT11

 

Resolució Activitats dirigides

 

10

 

0,40

 

CE3.7; CE17.6, CT1, CT11

 

Estudi

 

7

 

0,28

 

CE 1.8; CE3.7; CE17.6

 

TOTAL

 

75

 

3

 

 

Sistema d'avaluació

Com que l'assignatura s'imparteix mitjançant metodologies didàctiques que requereixen la participació de l'alumne/a, la necessitat d'assistir a classe regularment és evident.

Així, tot i que l'assistència a classe no és obligatòria, la participació activa de l'alumne/a contribuirà positivament tant en l'avaluació continuada com en la valoració final ( 10% )

Un cop finalitzat el programa de l'assignatura, tots els/les alumnes realitzaran el disseny d'una activitat que consistirà en un viatge combinat des de la vessant de l'organitzador fins la del propi guia acompanyant del grup de turistes. Les pautes per a elaborar-lo i, posteriorment, fer-ne la presentació oral, sortiran del propi desenvolupament de l'aprenentatge dels coneixements sobre la matèria en qüestió. Aquest projecte serveix tant d'eina d'avaluació final com d'eina pedagògica de pràctica real integradora de tot el que s'ha treballat a classe (40%).

CONDICIÓ SINE QUA NON PER A OBTENIR L'ACREDITACIÓ DE L'ASSIGNATURA: caldrà haver aprovat el treball en grup, disseny del viatge combinat (50%) i les activitats pràctiques individuals a presentar en l'Autònoma Interactiva (40%). La participació activa de l'alumne/a a classe representa un (10%) de la nota final. Per tal de fer promig en la nota final cal obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les parts objecte d'avaluació.
No hi ha examen final d'aquesta assignatura.

Nota important: el plagi parcial o total suposarà la no-acreditació de tota l'assignatura.

Contacta amb l\'EUTDH
Guia de l´estudiant 2016-2017
Simulador del preu de la teva matrícula
Masters i postgraus - Nova oferta
Cicles Formatius de Grau Superior de la FUAB
Consulta l´aulari de FUABformació
El Blog de la EUTDH
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · T. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Inici  ·  Avís legal  ·  Crèdits  ·  Contactar  ·  Mapa web  ·  Versió mòbil