Universitat Autònoma de Barcelona

Turismo y sostenibilidad  (101213)

printer version.  send a link of this page
Optional
Turismo y sostenibilidad
Credits: 6
Course: 4
Semester: 2
Teaching staff: Romagosa Casals, Francesc
L´assignatura pretén ser una introducció a l´aplicació del concepte de sostenibilitat o desenvolupament sostenible al món del turisme. L´anàlisi abordarà els principis del turisme sostenible i la seva aplicació pràctica tant a nivell de destinacions turístiques com de l´empresa turística. Un dels objectius bàsics serà conèixer els aspectes teòrics i pràctics de la gestió ambiental al sector turístic, així com els aspectes relacionats amb la sostenibilitat econòmica i social del desenvolupament turístic.

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Objectius de coneixement:
A final de curs l'alumne/a haurà de:

 • Comprendre el concepte de desenvolupament sostenible i saber expressar la seva aplicació a l'àmbit del turisme.
 • Conèixer els principis del turisme sostenible i les diferents aplicacions d'aquest concepte al sector turístic.
 • Conèixer els principals impactes que provoca l'activitat turística sobre el medi ambient, l'economia i la societat de les destinacions i quins són els instruments per gestionar i reduir els impactes negatius.
 • Saber identificar i descriure els instruments existents per a la millora ambiental de les destinacions i empreses turístiques.
 • Ser capaç de proposar bones pràctiques per a la sostenibilitat del sector turístic.
 • Entendre el turisme com un instrument de desenvolupament econòmic i social, que pot contribuir a la millora econòmica i a la reducció de les desigualtats socials a les destinacions.


Objectius d'habilitats:

A final de curs l'alumne/a haurà de:

 • Demostrar que ha adquirit una capacitat de comunicació verbal i escrita correcta, d'acord amb els conceptes i continguts de l'assignatura.
 • Demostrar que ha adquirit l'habilitat d'aplicar els coneixements teòrics oferts per l'assignatura a casos pràctics.
 • Demostrar que sap treballar en equip i en entorns diversos.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE3. Gestionar els conceptes relacionats amb la planificació i la comercialització de destinacions, recursos i espais turístics així com els seus instruments i funcionamient.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE3.5. Identificar els factors determinants del desenvolupament turístic.
 • CE3.6. Identificar i relacionar els recursos turístics i recursos territorials.


CE5. Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn així com el seu impacte.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE5.9. Analitzar elements de geografia avançada i de recursos territorials i turístics així com de les metodologies i tècniques existents i impactes que genera el sistema turístic.


CE6. Demostrar que coneix i entén el fenomen turístic en el marc de la sostenibilitat i la gestió de la qualitat.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE6.5. Identificar el medi ambient com a patrimoni turístic i determinar les seves característiques.
 • CE6.6. Identificar i valorar l'impacte social del turisme.


CE14. Innovar tant en la planificació i comercialització turística com en la gestió d'organitzacions turístiques.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE14.3. Identificar les noves formes de turisme (ecoturisme, turismo cultural,…) i valorar-les.
 • CE14.4. Distingir els instruments adequats per aplicar polítiques de turisme sostenible.


CE 17. Presentar i negociar davant els diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.

RESULTATS D'APRENENTATGE
CE17.5. Identificar les polítiques d'ordenació i planificació turística de les entidats públiques.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma
 • CT2. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits
 • CT4. Gestionar les tècniques de comunicació a tots els nivells
 • CT8. Demostrar un comportament ètic i d'adaptació a diferents contextos interculturals

Temario

1. Introducció al turisme sostenible

 • El desenvolupament sostenible
 • El turisme sostenible: principis


2. Turisme i sostenibilitat ambiental

 • Turisme i medi ambient, una relació contradictòria
 • La crisi ambiental global i el turisme
 • El cas del litoral: pot ser sostenible el turisme de sol i platja?
 • El turisme en espais naturals: protecció i ús turístic sostenible


3. Turisme i sostenibilitat econòmica i social

 • El turisme com a instrument de desenvolupament
 • El turisme com a eradicador de la pobresa
 • Ètica i turisme. El cas del turisme sexual
 • El turisme responsable i solidari


4. Aplicació del turisme sostenible en destinacions i empreses

 • Aplicació del turisme sostenible
 • Destinacions turístiques sostenibles
 • L'empresa turística sostenible
 • El turista sostenible

Bibliografia

 • BENGOCHEA, A. et al. (2006). Actividad turística y medio ambiente. Oviedo: Septem (Tema 2).
 • ECOMEDITERRÀNIA (1998). Turisme sostenible a la Mediterrània. Girona: Brau Edicions (Temes 1 i 5).
 • FULLANA, P.; AYUSO, S. (2001). Turisme sostenible. Barcelona: Ed. Rubes i Generalitat de Catalunya (Temes 1 i 5).
 • FUSTER, A. (2000). Auditories de competitivitat en temes ambientals al sector turístic. Girona: Patronat de Turisme Costa Brava Girona (Tema 5).
 • GASCÓN, J.; CAÑADA, E. (2005). Viajar a todo tren: turismo, desarrollo y sostenibilidad. Barcelona: Icaria (Temes 3 i 4).
 • HOLDEN, A. (2008). Environment and tourism (2a ed.). London: Routledge (Tema 2).
 • OMT (2002). Sustainable tourism in protected areas. Madrid (Tema 2.5).
 • PÉREZ, M. (2004). Manual del turismo sostenible. Madrid: Mundi-Prensa (Temes 1 i 5).
 • PIKE, J. (ed.) (1998). Tourism and Human Rights. London: Tourism Concern (Temes 3 i 4).
 • PNUMA – OMT (2006). Por un turismo más sostenible. Guía para responsables políticos. Madrid: OMT (Temes 1, 2, 3, 4 i 5).
 • RIVAS, J.; MAGADÁN, M. (2007). Planificación turística y desarrollo sostenible. Oviedo: Septem (Tema 5.2).
 • SABATÉ, X. et al. (eds.) (2007). Turisme sostenible: experiències europees aplicables a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya (Tema 5).
 • SEIFERT-GRANZIN, J., JESUPATHAM, S. (1999). Tourism at the Crossroads. Challenges to Developing Countries by the New World Trade Order. Frankfurt: Epd-Entwicklungspolitik (Temes 3 i 4).

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

L'assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral•lel:

 • Metodologia de la part teòrica de l'assignatura
  • Explicació a classe de les diferents parts del temari mitjançant classe magistral al llarg de les setze setmanes lectives de l'assignatura. Les classes comptaran sovint amb suport audiovisual (visionat de vídeos de suport a la teoria, presentacions en Power Point, etc.).
 • Metodologia de la part pràctica de l'assignatura
  • Al llarg del curs es proposarà la realització de diversos treballs pràctics, relacionats amb la part teòrica de l'assignatura, i que hauran de ser realitzats fora de l'horari de classe, llevat d'aquells que es plantegin en horaris d'activitats dirigides. Alguns seran de caràcter individual, d'altres es podran realitzar en grup. Els treballs pràctics comporten el lliurament d'un document en paper o format digital per a avaluació.
 • Metodologia del funcionament del Campus Virtual
  • La plataforma del Campus Virtual s'emprarà com a complement d'informació i mitjà de comunicació alternatiu a l'aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà material complementari a la teoria en format digital, enllaços a pàgines web, el programa de l'assignatura, així com els treballs pràctics.


ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

Tipus

Activitat

Hores

ECTS

RESULTATS D'APRENENTATGE

Activitats dirigides

Classes teòriques

40

1.6

CE3.5. , CE3.6 , CE 5.9 , CE 6.5 , CE 6.6, CE 14.3, CE 14.4 , CE 17.5, CT8

Activitats d'aula

4

0.16

CE3.5. , CE3.6 , CE 5.9 , CE 6.5 , CE 6.6, CE 14.3, CE 14.4 , CE 17.5, CT1, CT2

Activitats supervisades

Tutories

15

0.6

CE3.5. , CE3.6 , CE 5.9 , CE 6.5 , CE 6.6, CE 14.3, CE 14.4 , CE 17.5, CT4

Activitats autònomes

Elaboració de treballs

38

1.52

CE3.5. , CE3.6 , CE 5.9 , CE 6.5 , CE 6.6, CE 14.3, CE 14.4 , CE 17.5, CT1, CT4

Estudi i lectura de materials

55

2.2

CE3.5. , CE3.6 , CE 5.9 , CE 6.5 , CE 6.6, CE 14.3, CE 14.4 , CE 17.5

TOTAL

150

6

Sistema de evaluación

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

 • La realització de dos exàmens parcials alliberatoris, que valdran un 60 % de la nota final (30 % cada examen) i que inclouran la matèria teòrica exposada a les classes magistrals.
 • La realització dels treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat, que valdrà un 40 % de la nota final.


Per tal de fer promig en la nota final cal obtenir com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les parts objecte d'avaluació.

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version