Universitat Autònoma de Barcelona

Comercialización Informatizada (101238)

printer version.  send a link of this page
Optional
Comercialización Informatizada
Credits: 3
Course: 4
Semester: 1
Teaching staff: Ruiz Aguado, Carmen
L´assignatura pretén dotar a l´alumne de segon curs del Grau de Turisme de les habilitats informàtiques necessàries per desenvolupar la seva feina dins de les empreses del sector turístic, concretament les dels subsectors d´intermediació i companyes aèries, treballant el Sistema Informàtic Amadeus i altres programes específics del sector.
L´enfocament de l´assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s´apliquin en forma d´exercicis.

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Al finalitzar l'assignatura l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Conèixer el funcionament bàsic d'un GDS o sistema global de distribució: Amadeus.
 • Saber utilitzar les intranets dels diferents proveïdors turístics: companyies de transport, agències de viatge majoristes i mixtes, grups de gestió, asseguradores i centrals de reserves hoteleres.
 • Adquirir agilitat amb els suports informàtics propis del sector turístic.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
 • Tenir capacitat d'auto avaluar els coneixements adquirits.
 • Treballar amb les tècniques de comunicació a tots els nivells..


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE8. Us de tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • C8.7. Utilitzar les tècniques de comunicació aplicables a les entitats turístiques.


CE10. Argumentar de forma crítica des de las diferents perspectives teòriques, ideològiques I de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE10.4. Utilitzar les tècniques de comunicació per comunicar les argumentacions sobre la realitat del sector turístic.


C12. Aplicar les eines de les tecnologies de la informació i de la comunicació ( Amadeus o CRS de gestió i, web 2.0, ERP, ) als àmbits de gestió, planificació i productes del sector turístic.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE12.3. Aplicar els programes informàtics d'agències de viatges i companyes aèries així com a altres empreses del sector i de les tècniques de comunicació en el sector turístic.


CE13. Proposar solucions alternatives i creatives a possibles problemes en l'àmbit de la gestió, la planificació, les empreses i els productes turístics.

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • CE13.5. Adquirir habilitats directives i de gestió de conflictes


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
 • CT2. Tenir capacitat d'auto avaluar els coneixements adquirits.
 • CT4. Treballar amb les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT7. Gestionar els recursos humans en les organitzacions turístiques.
 • CT8. Mostrar un comportament ètic en les relacions socials així com a adaptar-se a diferents contexts interculturals.
 • CT10. Treball en grup

Temario

I PART: GDS: Amadeus (26 hores).

 • Tema 1. Introducció, codificació i disponibilitat. (8 hores).
 • Tema 2. Reserva aèria. (6 hores).
 • Tema 3. Tarifes i emissió. (6 hores).
 • Tema 4. Cues. (1 hora).
 • Tema 5. Informació i ajuda a Amadeus: AIS, TIM. (1 hora).
 • Tema 6. Amadeus Selling Platform (ASP). (4 hores).


II PART: Intranet. (8 hores)

 • Tema 1. Intranets de les agències de viatge majoristes. (2 hores).
 • Tema 2. Intranets de grups de gestió. (2 hores).
 • Tema 3. Intranets de Centrals de Reserves hoteleres. (2 hores).
 • Tema 4. Intranets d'empreses de transport. (2 hores).

Bibliografia

 • Amadeus España (2009): Manual de Amadeus Selling Platform, Madrid.
 • Amadeus España (2009): Prontuario de Amadeus Ticketing, Madrid.
 • Amadeus España (2009): Prontuario de Reservas, tarifas y emisión, Madrid.
 • Del Pico, F. (1997): Manual de Reservas Savia Amadeus, Madrid: Opentour Ediciones.

Altre material de suport en format digital i enllaços a pàgines web s'ofereixen al Campus Virtual.

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

L'assignatura funciona en base a tres metodologies d'ensenyament-aprenentatge:

a) Metodologia de la part teòrica de l'assignatura:

 • Explicacions presencials de tipus classe-magistral pel que fa als diferents temes del programa


b) Metodologia de la part pràctica de l'assignatura:

 • Realització i exposició a classe d'exercicis i de casos pràctics (individuals o en equip) realitzan consultes, reserves i cotitzacions de tarifes aèries reacionats amb les explicacions teòriques (alguns exercicis es realitzaran fora d'horari de classe

c) Metodologia de la part no presencial de l'assignatura (Campus Virtual):

 • La plataforma del Campus Virtual s'emprarà com a complement d'informació i mitjà de comunicació alternatiu a l'aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà la fitxa de l'assignatura i els exercicis i casos, enllaços a pàgines web, etc.


ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

TIPUS

ACTIVITAT

HORES

RESULTATS D'APRENENTATGE

Activitats dirigides

Classes teòriques

26

CE8.4

CE10.5,CE12.4,CE13.5

CT1,CT4,CT7

Resolució problemes

8

CE8.4

CE10.5,CE12.4,CE13.5

CT1,CT4,CT7

Activitats supervisades

Tutories

12

CT1,CT6,CT7

Activitats autònomes

Elaboració de treballs

Exercicis i casos pràctics

9

20

CE8.4

CE10.5,CE12.4,CE13.5

CT1, CT4, CT7,CT8,CT10

TOTAL

75

Sistema de evaluación

L'avaluació de l'assignatura esta dividida en quatre parts, una corresponent a cadascuna de les seves parts:

 • Amadeus: 80 %
 • Intranets: 20 %.

Dins de cada part l'avaluació serà:

 • examen final: 60 %
 • exercicis de classe: 40 %


La qualificació mínima per fer promig entre totes les parts és de 4 sobre 10.

Hi haurà un examen final amb tot el contingut de l'assignatura per aquells estudiants que no hagin superat el sistema d'avaluació contemplat en el punt anterior i per aquells estudiants amb característiques especials (repetidors, estudiants amb mobilitat, etc.).

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version