Universitat Autònoma de Barcelona

Segunda Lengua extranjera II Alemán  (101175)

printer version.  send a link of this page
Obligatory
Segunda Lengua extranjera II Alemán
Credits: 6
Course: 2
Semester: 0
Teaching staff: Fritsche, RobertSolà, Ester
Aquest és el segon curs d´un programa de tres anys que permet a l´alumnat adquirir l´equivalent al nivell A2 del Marc europeu comú de referència del Consell d´Europa (2001) al final dels estudis. Els continguts d´aquest programa de tres cursos s´orienten cap a l´àmbit professional del turisme.

Aquest segon curs consta de 60 hores lectives presencials i correspon al nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència.

Els estudiants que no puguin venir a les classes tenen l´opció de presentar-se a l´examen de la segona convocatòria (vegeu el punt VIII).

Objetivos

OBJECTIUS FORMATIUS

Objectius de coneixement

L'estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt V d'aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l'escrita, de manera que al final d'aquest curs ha de ser capaç de:

 • Utilitzar l'alemany com a llengua habitual a classe.
 • Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d'interacció social.
 • Interioritzar el sistema rítmic i l'entonació de l'alemany.
 • Llegir textos de llenguatge senzill.
 • Comprendre missatges orals breus (notícies, anuncis, missatges telefònics) procedents d'interlocutors que usin formes estàndards de la llengua sobre temes de la vida quotidiana. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges. Transmetre aquesta informació.
 • Seleccionar la informació pertinent d'un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
 • Descriure, de manera simple, persones, llocs i coses.
 • Emplenar formularis i impresos que demanin informació personal i valoracions sobre serveis.
 • Mantenir una conversa relacionada amb situacions d'interacció social o professional i amb temes d'interès més personal.
 • Proposar, convidar i aconsellar en situacions de la vida quotidiana de l'entorn personal de l'estudiant.
 • Redactar notes i cartes personals breus.
 • Narrar fets relacionats amb l'experiència personal.

Objectius d'habilitats

Al final del curs, l'estudiant ha d'haver aconseguit el següent:

 • Demostrar un grau de correcció i de precisió (en l'ús de la gramàtica, la pronunciació, el lèxic, el registre, etc.) i de fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l'expressió escrita com en l'oral, equivalent al nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència.
 • Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals senzills reals.
 • Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l'aula.
 • Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament amb un grau elevat d'eficiència en l'àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 • Utilitzar material de consulta necessari per a l'aprenentatge de llengües: diccionaris, gramàtiques, llibres de text o d'exercicis, etc.
 • Ampliar coneixements sobre la realitat social i cultural dels països de parla alemanya.


COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I RESULTATS DE L'APRENENTATGE

CE 8 Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 8.4 Identificar lèxics i formes gramaticals que s'apliquen al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 • CE 8.5 Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.


CE 9 Comunicar-se de forma oral i escrita en una primera llengua estrangera, en una segona i tercera llengües estrangeres al camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb aquest camp.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 • CE 9.3 Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt en el sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 • CE 9.4 Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Per mitjà del treball en grup o en parella, l'alumnat adquireix experiència en les relacions interpersonals i, més concretament, en les relacions en un grup reduït. Al llarg dels cursos de llengües estrangeres, l'alumnat desenvolupa la capacitat de treballar en grup (escoltar, transmetre opinions, arribar a acords, etc.) i se l'ajuda a adquirir l'autonomia necessària per saber organitzar-se el temps i per resoldre qüestions o dubtes que puguin sorgir durant el procés d'aprenentatge. L'alumnat també reflexiona sobre les diferents estratègies d'aprenentatge i sobre com pot continuar aprenent fora de l'aula.

 • CT1. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge de forma autònoma.
 • CT2. Ser capaç d' autoavaluar els coneixements adquirits.
 • CT4. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • CT10. Treball en equip.

Temario

Per la mateixa naturalesa del procés d'aprenentatge d'una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els objectius enumerats al punt 3 es treballen de manera connectada. Subdividim els continguts lingüístics a continuació en funcions, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora

 • Acomiadar-se.
 • Donar les gràcies. Disculpar-se. Felicitar. Fer un brindis. Demanar i donar excuses.
 • Formular i respondre una invitació.
 • Iniciar i mantenir una conversa telefònica.


b) Funció informativa

 • Demanar i donar informació concreta sobre llocs: com és, on és, com s'hi va.
 • Demanar i donar la informació necessària sobre un producte.
 • Expressar ignorància o coneixement d'un fet.
 • Transmetre informació procedent d'altres persones.
 • Demanar i donar informació sobre l'estat de salut i d'ànim d'algú.
 • Demanar i donar informació sobre activitats, fets i esdeveniments: present
 • Demanar i donar informació temporal (quan s'ha fet alguna cosa, etc.).


c) Funció expressiva (sentiments i estats d'ànim)

 • Expressar obligació.
 • Expressar desig i preferència.
 • Expressar necessitat o interès.
 • Mostrar simpatia o antipatia per algú.
 • Expressar desil∙lusió, decepció o desengany.


d) Funció valorativa

 • Demanar i manifestar opinions i impressions sobre fets, persones o coses.
 • Mostrar acord o desacord amb algú o amb alguna idea.
 • Expressar aprovació o desaprovació.
 • Comparar quantitats i qualitats.
 • Expressar una opinió i demanar l'opinió a altres persones.
 • Demanar justificació i justificar una opinió.


e) Funció inductiva

 • Expressar la necessitat, l'obligació o l'interès de fer alguna cosa.
 • Demanar, donar i denegar el permís per fer alguna cosa.
 • Demanar i donar instruccions.
 • Demanar a algú que faci alguna cosa.
 • Aconsellar, prevenir, advertir.
 • Proposar una activitat.


f) Funció metalingüística

 • Demanar i donar la traducció d'una paraula o expressió.
 • Donar aclariments sobre el significat d'una paraula o expressió.
 • Tornar a preguntar, fer contrapreguntes.Continguts gramaticals

L'alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els aspectes gramaticals següents:


L'oració

 • Components de l'oració.
 • Tipus d'oració: enunciativa, interrogativa, exclamativa, afirmativa i negativa.
 • Oracions subordinades: condicionals (oracions amb wenn); temporals (oracions amb wenn); completives (oracions introduïdes per dass); causals (oracions introduïdes per weil).
 • Ordre dels components de l'oració: subjecte, complement directe i indirecte, complement de lloc i temps.
 • Oracions coordinades.


Determinants

 • Articles determinats: den, das, die.
 • Articles indeterminats: einen, ein, eine.
 • Articles negatius: keinen, kein, keine.
 • Possessius: mein, meine; dein, deine; sein, seine...
 • Declinació dels determinants: nominatiu, acusatiu.
 • Numerals ordinals.


Pronoms

 • Indefinits: einen, eins, eine; jeden, jedes, jede.
 • Demostratius: den, das, die; diesen, dieses, diese.
 • Interrogatius: welchen, welches, welch; wen, was.
 • Indefinits: man, einen


Nom

 • Flexió de gènere i nombre.
 • Declinació del nom: datiu.
 • El genitiu: funció com a complement del nom.


Verb

 • Conjugació dels verbs en passat (formació del participi dels verbs.)
 • Pretèrit dels verbs modals: müssen, können.
 • Pretèrit dels verbs auxiliars: haben, sein.
 • El Konjunktiv 2 del verb modal sollen.
 • Verbs modals: sollen, müssen, dürfen, können, wollen...
 • Verbs factitius: legen, liegen, stehen, stellen...
 • Verbs amb datiu: gefallen, passen, gehören...


Adverbi

 • De quantitat: ganz, ziemlich, genug.
 • De manera: lieber, mehr, anders.
 • De temps: damals, schon, noch, da, lange.
 • De lloc, direccionals: oben, unten, daneben, dorthin, her, hin.


Preposicions

 • Que introdueixen significat local: bei, zu, aus.
 • Que introdueixen significat temporal: vor, nach, in, für, bei.
 • Preposicions amb significat modal: als.
 • Altres preposicions: Wechselpräpositionen in, an, auf, neben... unter.
 • Casos que regeixen les preposicions: datiu, acusatiu.


Conjuncions

 • weil, dass, ob, wenn...


Continguts lèxics

L'alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat i d'utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. Els continguts lèxics s'emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:

 • Professions i treball.
 • Activitats de lleure.
 • Viatges: mitjans de transport, allotjament, restauració (gastronomia), souvenirs i compres, règims alimentaris, tipus d'organització.
 • Vida urbana i quotidiana.
 • Caràcter (manera de ser) i comportament de les persones.
 • Meteorologia i clima.
 • El cos i la salut.


Continguts fonètics i prosòdics

L'estudiant ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. També ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons i grafies bàsics de l'alemany enumerats a continuació.

 • Discriminació entre b-p, d-t, g-k.
 • Terminacions consonàntiques (r, n, t, d, g, k, s, f, p, b).
 • La consonant h.
 • On s'ha de posar l'èmfasi a la paraula.
 • On s'ha de posar l'èmfasi a l'oració.

Bibliografia

La lectura és un component crucial del curs. A més del llibre del curs, el professorat assigna una gran varietat de textos per ajudar l'alumnat a desenvolupar la capacitat de comprensió lectora i millorar així en les àrees de coneixement lingüístic.

Textos del curs
 • Llibre de text. S'indica a classe.
 • Textos complementaris recomanats: Langenscheidts Handwörterbuch; Gramática para hispanohablantes (Herder).
 • Materials d'aprenentatge multimèdia en xarxa.
 • Llocs web indicats pel professorat.

Metodología

METODOLOGIA DOCENT

Als cursos d'alemany s'intenta que l'alumnat utilitzi l'idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l'aula per dur a terme tasques de comunicació que s'assemblen a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l'alumne que utilitzi l'idioma activament, per tal d'aprendre; així, el docent dissenya i promou activitats perquè l'alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els seus coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en el context global com dins l'àmbit del turisme. Dit d'una altra manera, l'èmfasi es posa en el procés de l'aprenentatge més que no pas a rebre presentacions teòriques per part del professorat.

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

 

 

Tipus

 

Activitat

 

Hores

 

ECTS

 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 

Activitats dirigides

Classes teòriques

Presencial

30

 

1,2

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 4, CT 10

No presencial

30

 

1,2

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats dirigides (1)

 

Presencial

30

 

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 4

No presencial

30

 

1,2

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats supervisades

Tutories

Presencial

5

 

0,2

 

CT 2

on-line (2)

5

 

0,2

 

CT 2

Activitats autònomes (3)

Teoria

10

 

0,4

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

Activitats dirigides

10

 

0,4

 

CE 8. 4 , CE 8. 5, CE 9 3, CE 9.4,

CT 1, CT 2, CT 4

TOTAL

 

150

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación

Convocatòria d'avaluació continuada (o primera convocatòria)
 

 • Avaluació continuada (60 %). L'avaluació continuada es mesura amb un Portfolio que l'alumnat anirà elaborant durant el curs on s'inclouran proves objectives fetes a classe, treballs i exercicis segons unes pautes donades pel professor avaluant les quatre destreses lingüístiques. L'alumnat ha d'acreditar l'assistència a un mínim del 80 % de les classes.
 • Examen final (40 %) que constarà de les dues destreses d'expressió oral i escrita i que s'ha de fer en les dates fixades per l'escola. Cal obtenir una puntuació mínima del 50 % en cadascuna de les dues seccions de l'examen final.
 • Per considerar el curs aprovat s'estableix una puntuació mínima global (65 %).


Convocatòria final d'examen (o segona convocatòria)
 

 • Examen final (100 %). Consta de quatre parts, una per cada destresa: expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i comprensió escrita. Cal obtenir una puntuació mínima del 50 % en cadascuna de les quatre seccions de l'examen final.
 • Per considerar el curs aprovat s'estableix una puntuació mínima global (65 %).

 

Contacta amb l\'EUTDH
Student Guide 2016-2017
Simulator price of your tuition
Masters&Postgraduates - New Offert
Ciclos Formativos de Grado Superior de la FUAB
FUABformació Classroom Bookings
El Blog de la EUTDH
University School of Tourism and Hotel Management
Edifici Blanc . Vila Universitària · 08193 Bellaterra · Barcelona (Spain) · P. +34 93 592 97 10 · F. +34 93 5817495
Home  ·  Legal disclaimer  ·  Credits  ·  Contact  ·  Web map  ·  Mobile version